Majubafees

Feesinligting

Bespreek NOU vir Majuba 2020. Kliek hier!

Program

Tariewe

Voorwaardes

VOORWAARDE VIR TOEGANG

Ondergetekende persoon/persone/ groep verklaar/bevestig/onderneem:

  • Dat ek/ons ‘n historiese verbintenis met die Boere wat betrokke was by die Slag

van Majuba 27 Februarie 1881 het.

  • Dat ek/ons die Majubafees bywoon om deel te neem aan die program wat deur die

Feeskomitee aangebied word en geen interne groepsaktiwiteit sal aanbied tydens

enige feesverrigting nie.

  • Dat ons die gesag van die Feeskomitee sal respekteer en ook die komitee se

beslissing in enige aangeleentheid m.b.t. die verrigtinge en fasiliteite sal eerbiedig.

  • Dat ek/ons geen ander persoon wat die fees bywoon sal verhinder om enige deel

van die program wat hy/sy wil bywoon, by te woon nie.

  • Dat geen brosjure, pamflet, inligtingsbrief, strooibiljet of enige iets soortgelyks

sonder vooraf toestemming van die feeskomitee versprei sal word nie.

  • Dat geen werwing anders as per inligtingstalletjie vir enige groep of standpunt

gedoen sal word nie.

  • Dat geen openbare afkondigings/uitsendings van watter aard ookal anders as met

toestemming oor die amptelike kommunikasiestelsel gedoen sal word nie.

  • Dat ons geen ander vlag/e as kultuur-historiesevlae sonder vooraf toestemming sal

vertoon nie.

Ek bevestig dat ‘n kopie van die toelatingsvereistes vir my aangebied was en dat ek die vereistes aanvaar.

Word ‘n burger

Kontak Ons

Voorsitter Majuba-Boerevolktrust

072 389 5223

Sekretaris

084 554 4770

Email

sektretaris@majubatrust.co.za